Mapa stránek
387 991 123
Dříteň 153, 373 51

Vyhledat v textu

Vnitřní řád ŠD

 

Řád školní družiny

 

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení zákona č 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tento Řád školní družiny. Řád je součástí organizačního řádu školy. Určuje pravidla provozu, stanoví režim ŠD, je závazný pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro rodiče .S tímto řádem se rodiče seznámí na webových stránkách školy a svým podpisem potvrdí, že byli s řádem seznámeni.

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č.74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.  

 

Poslání školní družiny

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky.

 

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

 

 • Žáci jsou povinni:

Ø řádně docházet do školského zařízení,

Ø dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,

Ø plnit pokyny pedagogických pracovníků školy a školského zařízení vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem,

Ø informovat školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh činnosti,

Ø dokládat důvody své nepřítomnosti v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,

Ø oznamovat školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích.

    

 • Žák se ve školní družině chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů pedagogických a provozních pracovníků, dodržuje školní řád školy a odborných učeben. Chová se tak, aby neohrozil zdraví svoje, ani jiných osob. 
 • Docházka do školní družiny je pro přihlášené žáky povinná. Odhlásit může žáka zákonný zástupce formou písemné žádosti vždy ke konci pololetí.
 • Žák chodí vhodně a čistě upraven a oblečen, s ohledem na plánované činnosti. (Sportovní oblečení a obuv na tělovýchovné aktivity a pevnou obuv s bílou podrážkou.) 
 • Žák udržuje prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením. 
 • Před ukončením činnosti družiny žáci neopouštějí budovu školní družiny bez vědomí vychovatelek. V době mimo provozní dobu družiny žáci zůstávají v prostorách ŠD jen se svolením vychovatelek a pod jejich dohledem. 
 • Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; jsou jim zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek). 

Odchod žáka před stanovenou dobou je možný na základě písemné žádosti rodičů, která obsahuje datum, hodinu odchodu a podpis, nebo výjimečně po ústní domluvě. 

 • Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo na vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti v družině. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností družiny, hlásí bez zbytečného odkladu. 
 • Žák nenosí do družiny předměty, které by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob. Cenné předměty, včetně hodinek, šperků a mobilních telefonů, odkládá pouze na místa k tomu určená, ale za jejich ztrátu vychovatelky neodpovídají.
 • Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům družiny se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností a žák může být na tomto základě ze školní družiny vyloučen. Rodiče budou o důvodu písemně vyrozuměni. 
 • Při porušení povinností stanovených tímto školním řádem lze podle závažnosti porušení žákovi uložit:

Ø  napomenutí třídního učitele,

Ø  důtku třídního učitele,

Ø  důtku ředitele školy.

Škola neprodleně oznámí uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci a zaznamená je do dokumentace školy.

 

2. Provoz a vnitřní režim

Přihlašování a odhlašování

 Pověřená vychovatelka zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, předávání  informací rodičům, vyřizování námětů a stížností zástupkyni ředitelky školy. 

KRITÉRIA  PRO  PŘIJETÍ  ŽÁKŮ  DO  ŠKOLNÍ  DRUŽINY

O přijímání žáků do školní družiny rozhoduje ředitelka školy.

Kapacita ŠD je 60 míst (2 oddělení). Do družiny jsou umístěni přednostně žáci nižších ročníků (1.-3. třída a dojíždějící žáci) na základě rodiči řádně vyplněné přihlášky.

 

 • Družina zajišťuje provoz po celý školní rok (ve dnech podzimních a velikonočních prázdnin, ředitelského volna, mimořádného volna, podmínkou je minimální počet - 15 žáků, školní družina bude v provozu od 7:00 do 15:00hodin).

§  Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k  pravidelné docházce do družiny sdělí vychovatelce rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny; tyto údaje jsou zaznamenány na   zápisním lístku. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka, nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a jak je  uvedeno na zápisním lístku, sdělí rodiče tuto skutečnost osobně  - vychovatelce, nebo písemně. Předem známou nepřítomnost žáka v družině oznámí zákonný zástupce osobně nebo písemně. Školní družina tyto omluvy eviduje.

Úplata

§  Úplata za ŠD činí 100,-Kč za dítě na jeden měsíc.

 

  §  Pokud za dítě není zaplacen poplatek, vychovatelka školní družiny o tom uvědomí ředitelku    školy nejpozději do jednoho měsíce. Ředitelka školy může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze školní družiny. 

Snížení nebo prominutí poplatku

§  Úplata může být snížena nebo prominuta dítěti, žákovi, pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba. 

 

§  Úplata může být dále snížena dítěti, pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře a tento příspěvek nebo jeho část je vyplácena. 

 

§  Úplata může být snížena nebo prominuta, pokud zákonný zástupce prokáže ředitelce školy, že má nárok na některý příplatek uvedený v předchozích odstavcích - tzn. doloží příslušné potvrzení úřadu práce. Dále musí doložit, že je mu příspěvek vyplácen. 

 

§  Úplata může být snížena nebo prominuta, pokud zákonný zástupce písemně požádá ředitelku školy a prokáže ředitelce školy, že má nárok na některý příplatek uvedený v předchozích odstavcích – tzn. doloží příslušné potvrzení. Dále musí doložit, že je mu příspěvek vyplácen.

 

Řízení o snížení nebo prominutí úplaty 

 

§  Žadatel o snížení nebo prominutí poplatku předloží škole písemnou žádost s uvedením důvodů, kopii rozhodnutí o poskytování sociálního příplatku nebo potvrzení  o pěstounské  péči a kopie dokladů, které prokazují, že je mu příslušný příplatek skutečně vyplácen.

 

§  Ředitelka školy podle vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění a podle ustanovení školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění rozhodne ve správním řízení o snížení nebo prominutí úplaty. Údaj o snížení nebo prominutí úplaty je veden v dokumentaci žáka ve školní družině.

 Organizace činnosti

§  Provozní doba ranní družiny je od  6.15 do 7.35 hodin, končí převodem dětí do základní školy vychovatelkou. Do odpolední školní družiny přicházejí žáci po skončení vyučování pod vedením vychovatelky, která děti přebere ve školní jídelně, kam přijdou pod dozorem vyučujícího, nebo s písemným souhlasem zákonného zástupce odcházejí žáci do školní družiny sami. Provoz odpolední družiny končí v 16.00 hodin.  Pokud si děti do stanovené doby rodiči nikdo nevyzvedne, informuje telefonicky vychovatelka rodiče žáka a osoby uvedené na přihlášce dítěte do ŠD. Pokud je tento postup bezvýsledný, informuje vychovatelka ředitelku školy, který rozhodne o dalším postupu, popř. informuje Policii ČR.

§  Činnost ŠD probíhá na odloučeném pracovišti.  (Dříteň č. 61)

§  Oddělení se naplňuje nejvýše do počtu 30 účastníků. Družina je určena žákům prvního stupně. 

§  Rozsah denního provozu ŠD stanovuje ředitelka školy.

§  Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje žákům přípravu na vyučování.

§  Odpočinkové činnosti – mají odstranit únavu, zařazují se nejčastěji po obědě, popř. ráno  pro žáky, kteří brzy vstávají a dále dle potřeby kdykoliv během dne. Jde o klidové hry a klidné  zájmové činnosti, poslechové činnosti apod. Rekreační činnosti – slouží k regeneraci sil, převažuje v nich odpočinek aktivní s náročnějšími pohybovými prvky. Hry a spontánní činnosti mohou být rušnější. Zájmové činnosti – rozvíjejí osobnost žáka, umožňují žákům seberealizaci i kompenzaci možných školních neúspěchů i další rozvoj pohybových dovedností a poznání. Jde o řízenou kolektivní nebo individuální činnost, organizovanou nebo spontánní aktivitu. Příprava na vyučování zahrnuje okruh činností související s plněním školních povinností, není to však povinná činnost ŠD. Může jít o vypracovávání domácích úkolů (pouze se souhlasem rodičů), nebo zábavné procvičování učiva formou didaktických her (včetně řešení problémů), ověřování a upevňování   školních poznatků v praxi při vycházkách, exkurzích a dalších činnostech; získávání dalších doplňujících poznatků při průběžné činnosti ŠD (např. vycházky, poslechové činnosti, práce s knihou a časopisy).

§  Rodiče a další návštěvníci do učeben ŠD nevstupují.

§  Rozsah denního provozu projednává ředitelka školy se zřizovatelem. Ředitelka schvaluje podpisem na úvodní stránce přehledu výchovně vzdělávací práce týdenní skladbu zaměstnání, která obsahuje činnosti odpočinkové, zájmové a rekreační, pobyt venku a další aktivity.

§  Pokud žáci ŠD navštěvují kroužky, je nutné, aby si je zde pedagog  - vedoucí kroužku  - vyzvedl a po ukončení kroužku žáky opět přivedl osobně. V době mimoškolní aktivity i přechodu na tuto aktivitu – případně zpět do ŠD zodpovídají za dítě rodiče.

Chování žáků

§  Žák bez vědomí vychovatelky oddělení školní družiny neopouští. Za žáka, který byl ve škole a  do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá.

§  Doba pobytu žáka ve ŠD se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku.

§  Ve ŠD se žák řídí pokyny vychovatelky, školním řádem a řádem školní družiny pro žáky, který  je vyvěšen v učebně.

§  Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitelky z družiny vyloučen. Ředitelka může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD, pokud  tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z  jiných zvláště závažných důvodů. U ŠD základní školy nemá tento akt povahu správního řízení (ředitelka nevydává rozhodnutí, není možnost odvolání rodičů).  

3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 • Všichni žáci se chovají při pobytu v ŠD i mimo ni tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu ve ŠD nebo mimo budovu při akci pořádané družinou, žáci hlásí ihned vychovatelce nebo jinému pedagogickému dozoru. Vychovatelky školní družiny provedou prokazatelné poučení žáků v první hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků se provede záznam do třídní knihy.

 

 • Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během  souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytvářet podmínky pro jejich zdraví, vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů, poskytovat žákům a studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

 

 • Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy. Pokud zjistí závady a nedostatky ohrožující zdraví a bezpečnost osob nebo jiné závady technického rázu nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto zkušenostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů rodiče postiženého žáka. Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc a neprodleně oznámí rodičům. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který konal pedagogický dozor na místě v době úrazu, byl jeho svědkem nebo se o něm dozvěděl první.

 

 • Pedagogičtí a provozní pracovníci školy nesmí žáka v době dané rozvrhem bez dozoru dospělé osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu, posílat je samotné k lékaři, atd. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem činnosti družiny.

 

 • Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem školy – pedagogickým pracovníkem.

 

 • Pro činnost ŠD platí stejná ustanovení o BOZP jako ve školním řádu, pokud ŠD pro svoji činnost využívá odborné učebny, řídí se příslušnými řády pro tyto učebny.

 

4. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí, žáků a studentů

 

 • U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, pedagogů či jiných osob žákem je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče. 
 • Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně své vychovatelce. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí.
 • Do ŠD žáci nenosí cenné věci. 
 • Žáci a zaměstnanci ŠD odkládají osobní majetek pouze na místa k tomu určená. 
 • Žáci jsou povinni řádně pečovat o propůjčený majetek ŠD, ochraňovat jej před ztrátou a poškozením. 
 • Při nahlášení krádeže žákem se o události pořídí záznam na základě výpovědi poškozeného. Věc se předá orgánům činným v trestním řízení (ohlásit na místní nebo obvodní oddělení Policie ČR), nebo žák bude poučen, že má tuto možnost. 

 

5. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů

 

 • Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve školní družině se vztahují ustanovení vyhlášky o základní škole, tj. udělování napomenutí, důtky třídního učitele, důtky ředitele školy, klasifikace sníženou známkou z chování na vysvědčení. 
 • Pokud žák soustavně narušuje školní řád a činnost školní družiny, může z ní být rozhodnutím ředitelky vyloučen. Ředitel může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD, pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště závažných důvodů.

 

6. Dokumentace 

V družině se vede tato dokumentace:

-          evidence přijatých dětí (zápisové lístky pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné    docházce),

-          třídní kniha,

-          docházkový list (zde je zaznamenán příchod a odchod dětí v ranní družině),

-          vnitřní Řád školní družiny,

-          celoroční plán činnosti,

-          rámcový plán,

 7. Závěrečná ustanovení

§  Ruší se předchozí znění tohoto Řádu školní družiny z 2. 9. 2013

§  Řád školní družiny nabývá účinnosti dnem: 1. 9. 2015

V Dřítni 1. 9. 2015                 Mgr. Blanka Vlasáková, ředitelka ZŠ a MŠ Dříteň

 

 

Menu

logo-ddb.png   logo-cez-nadace.png

21. 8. Johana

Zítra: Bohuslav

Aktuality MŠ

Návštěvnost stránek

126804
# owl v2