Mapa stránek
387 991 123
Dříteň 153, 373 51

Vyhledat v textu

PCR testování (od 31. 5.) bude probíhat ve třídách během první vyučovací hodiny.


Změny provozu školy od 24. 5. 2021

1. a 2. st

 • je umožněna osobní přítomnost všech žáků bez rotací
 • homogenita tříd a skupin není povinná
 • nově jsou umožněny sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorech za podmínky, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, a přítomno může být nejvýše 30 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště; přítomnost dětí, žáků, studentů a jiných
  účastníků se v jiných vnitřních prostorech, jako jsou šatny, sprchy apod., zakazuje

Školní družina

 • činnost pokračuje v plném rozsahu pro 1. - 4. ročník a to ve skupinách stanovených na začátku školního roku (zrušena homogenita)

Školní jídelna

 • stravování probíhá beze změny
 • obědy budou zapsaným žákům při nástupu na prezenční výuku přihlášeny automaticky

 

Testování od 31. 5.

 • škola přechází na použití testů PCR a frekvence testování bude jedenkrát za 14 dní

 _____________________________________________________________________________

 

 

Změny provozu školy od 17. 5. 2021

1. st.

 • obnovuje se prezenční výuka ve všech ročnících (končí rotace) a do školy nastoupí všichni žáci 1. až 5. ročníku
 • tělesná výchova probíhá pouze venku - nutnost vhodného oblečení a obuvi
 • zpěv při HV není zatím umožněn

2. st.

 • výuka probíhá i nadále rotačně; v týdnu od 17. 5. se prezenčně budou učit žáci 8. a 9. ročníku, ostatní dle stávajícího rozpisu distančně
 • při prezenční výuce nemusí být zachována homogenita skupin
 • tělesná výchova probíhá pouze venku - nutnost vhodného oblečení a obuvi
 • zpěv při HV není zatím umožněn

Školní družina

 • činnost je obnovena v plném rozsahu pro 1. - 5. ročník a to ve skupinách stanovených na začátku školního roku (zrušena homogenita)

Školní jídelna

 • Při prezenční výuce mají žáci automaticky obědy PŘIHLÁŠENÉ. 
  Při distanční výuce si stále mohou žáci odebírat předem nahlášený oběd v jednorázovém obalu od 12:45 do 13:00 hodin.

   Testování
  • pokračuje beze změny (1. st. - pondělí, 2. st. - pondělí a čtvrtek)

__________________________________________________________________________________

 

 

 

Provoz školy od 10. 5. 2021 - informace

Provoz základní školy a školní družiny

Od pondělí 10. 5. 2021 se obnovuje povinná prezenční výuka i pro žáky 2. stupně. Rotační výuka bude ve škole organizována následovně:

 • v lichém týdnu od 10. 5. pokračují žáci 3. a 5. třídy, nově 6. a 7. třída
 • v sudém týdnu od 17. 5. pokračují žáci 1., 2. a 4. třídy, nově 8. a 9. třída

Prezenční výuka bude probíhat dle platného rozvrhu na onlineskola. Při hudební výchově je zakázán zpěv a tělesná výchova bude probíhat venku. Pro žáky, kteří jsou doma, je povinná distanční výuka. Její rozvrh bude stejný jako obvykle při distanční výuce (viz onlineskola). Žáci budou mít povinnost se zúčastňovat jednak videokonferecí a jednak reagovat dle rozvrhu na úkoly zadávané učiteli.

Pro přihlášené žáky 1. stupně bude otevřena školní družina s obvyklým ranním i odpoledním provozem. Při pobytu ve škole a školní družině je nutné dodržovat tyto podmínky:

 • pro všechny žáky je stanovena povinnost nosit respirátor min. ffp2 nebo chirurgickou roušku (nikoliv látkovou)
 • je nutné dodržovat základní hygienické zásady (mytí rukou, rozestupy, větrání…)
 • výuka a činnost ve školní družině probíhá v homogenních skupinách (kolektivy různých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají)
 • vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je zakázán, možný je jen v nezbytně nutných případech po domluvě s vedením školy.

Dále jsou ve škole umožněny prezenční individuální konzultace pro všechny žáky (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník, popř. zákonný zástupce). Konzultace bude prováděna pouze na vyzvání a po domluvě s pedagogem nebo psychologem s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

Školní jídelna

Při prezenční výuce mají žáci automaticky obědy PŘIHLÁŠENÉ. 
Při distanční výuce si stále mohou žáci odebírat předem nahlášený oběd v jednorázovém obalu od 12:45 do 13:00 hodin. 

Testování

U žáků bude přítomnost na prezenční výuce podmíněna účastí na testování. Testování se netýká prezenčně vzdělávaných žáků navštěvujících školu nebo školské zařízení za účelem individuální konzultace. Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.

Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání dle zákona. Poskytne mu však přiměřenou formu studijní podpory – posílání týdenních plánů, dílčí individuální podporu v rámci pedagogické intervence, využití individuální konzultace atp. Žák nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. K testování se může dostavit žák školy pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.

Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.

V případě testování žáků 1. - 3. ročníku je umožněna asistence při provádění testu třetí osobě (jeden zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit). 

Před vstupem do budovy školy - vždy v pondělí (všechny třídy) a ve čtvrtek (2. stupeň) - budou děti testovány antigenními testy (stěry z přední části nosu). Před hlavní budovou bude stan, ve kterém žáci vyčkají na vyzvání k testování a následně na výsledek testu. Samotné testování bude probíhat ve vestibulu školy v době: pondělí od 6:30 do 7:45 hodin, čtvrtek od 7:10 do 7:30 hodin! Na testování bude dohlížet a organizovat zástupkyně ředitelky Mgr. Blanka Bunešová.

Testování se neprovádí u žáků, kteří doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, která nejsou starší 48 hod., a pokud tito žáci nemají příznaky onemocnění COVID-19.

Testování se neprovádí u žáků, kteří absolvovali z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí žák (zákonný zástupce) prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se žák účastní testování dle harmonogramu školy.

Pokud se některý žák nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej otestovat v první den jeho přítomnosti ve škole. Dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními.

V případě pozitivního výsledku testu bude žák okamžitě izolován od ostatních žáků do izolační místnosti (pozitivně testovaný je vždy izolován od negativně testovaných). V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky v daném týdnu, vztahují se následující kroky izolace a opuštění výuky na všechny žáky, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu v rámci vyučování (vč. školní družiny) v některý z předchozích 2 dnů (i v těchto případech bude pozitivně testovaný izolovaný zvlášť od negativně testovaných). Žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem, kterého bude škola neprodleně kontaktovat. Při péči o podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy.

 _______________________________________________________________

Provoz školy od 12. 4. 2021 - informace

2. stupeň i nadále pokračuje v distanční výuce s možností konzultací v maximálním počtu 6 žáků.

Od pondělí 12. 4. 2021 se obnovuje povinná prezenční výuka a činnost školní družiny pro žáky všech ročníků 1. stupně a to v rotačním režimu následovně:

 • v lichém týdnu od 12. 4. 2021 nastoupí žáci 3. a 5. třídy
 • v sudém týdnu od 19. 4. 2021 nastoupí žáci 1., 2. a 4. třídy

Prezenční výuka bude probíhat dle platného rozvrhu na skolaonline.cz. Při hudební výchově je zakázán zpěv a tělesná výchova bude probíhat převážně formou procházek venku. 
Školní družina bude v provozu od 6:30 do 16:00 hodin. 

Při pobytu ve škole a školní družině je nutné dodržovat tyto podmínky:

 • pro všechny žáky je stanovena povinnost nosit respirátor min. ffp2 nebo chirurgickou roušku (nikoliv látkovou)
 • je nutné dodržovat základní hygienické zásady (mytí rukou, rozestupy, větrání…)
 • výuka a činnost ve školní družině probíhá v homogenních skupinách (kolektivy různých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají)
 • vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je zakázán, možný je jen v nezbytně nutných případech po domluvě s vedením školy.

Školní jídelna
Při prezenční výuce mají žáci automaticky obědy PŘIHLÁŠENÉ. 
Při distanční výuce si stále mohou žáci odebírat předem nahlášený oběd v jednorázovém obalu od 12:45 do 13:00 hodin. 

Testování

U žáků bude přítomnost na prezenční výuce podmíněna účastí na testování. Testování se netýká prezenčně vzdělávaných žáků navštěvujících školu nebo školské zařízení za účelem individuální konzultace. Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.

Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání dle zákona. Poskytne mu však přiměřenou formu studijní podpory – posílání týdenních plánů, dílčí individuální podporu v rámci pedagogické intervence, využití individuální konzultace atp. Žák nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. K testování se může dostavit žák školy pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.

Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.

V případě testování žáků 1. - 3. ročníku je umožněna asistence při provádění testu třetí osobě (jeden zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit). 

Před vstupem do budovy školy - vždy v pondělí a ve čtvrtek - budou děti testovány antigenními testy (stěry z přední části nosu). Před hlavní budovou bude stan, ve kterém žáci vyčkají na vyzvání k testování a následně na výsledek testu. Samotné testování bude probíhat ve vestibulu školy v době od 6:30 do 7:45 hodin! Na testování bude dohlížet a organizovat zástupkyně ředitelky Mgr. Blanka Bunešová.

Testování se neprovádí u žáků, kteří doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, která nejsou starší 48 hod., a pokud tito žáci nemají příznaky onemocnění COVID-19.

Testování se neprovádí u žáků, kteří absolvovali z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí žák (zákonný zástupce) prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se žák účastní testování dle harmonogramu školy.

Pokud se některý žák nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej otestovat v první den jeho přítomnosti ve škole. Dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními.

V případě pozitivního výsledku testu bude žák okamžitě izolován od ostatních žáků do izolační místnosti (pozitivně testovaný je vždy izolován od negativně testovaných). V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky v daném týdnu, vztahují se následující kroky izolace a opuštění výuky na všechny žáky, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu v rámci vyučování (vč. školní družiny) v některý z předchozích 2 dnů (i v těchto případech bude pozitivně testovaný izolovaný zvlášť od negativně testovaných). Žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem, kterého bude škola neprodleně kontaktovat. Při péči o podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy.

Odkaz na instruktážní videa k testování: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

Další materiály k testování:

 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost:

dětí v mateřské škole

žáků 1. a 2. ročníků základní školy

Základní školy poskytují těmto dětem nebo žákům vzdělávání distančním způsobem.

Ošetřovnéhttps://www.cssz.cz/

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

I nadále je povolena osobní přítomnost při individuálních konzultacích žáků v základním vzdělávání, nadále je povoleno konání přijímacích zkoušek.

Provoz školní jídelny 

Oběd je možno si vyzvednout a odnést v jednorázovém obalu v době od 12:45 do 13:00 hodin. 

Žákům byly obědy automaticky odhlášeny. Pro přihlášení kontaktujte jídelnu na tel. 387 991 145. 

Distanční výuka je povinná.

Neúčast na distanční výuce musí být řádně omluvena.

Distanční výuka bude probíhat dle upraveného rozvrhu na online škole.

K distanční výuce se užívá Microsoft Teams a HUB.

Žáci i jejich zákonní zástupci budou sledovat rozvrh na online škole, kde budou u předmětu uvedené informace, jak hodina bude probíhat a kde žáci najdou zadání k domácímu úkolu, či k samostatné práci.

Práce během distanční výuky budou klasifikovány dle pokynů vyučujícího.

 

 

 

 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 1. ÚNORA 2021
DO 14. ÚNORA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a
provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 14. února 2021 tedy i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud 

 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY A ŠD OD 11. LEDNA
2021 DO 22. LEDNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 Informuje, že provoz škol a školských zařízení v období od 11. do 22. ledna i nadále probíhá
ve stejném režimu jako v období od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021

 

Organizace výuky a provoz školy od 4. 1. 2021

Provoz základní školy a školní družiny

Od pondělí 4. 1. 2021 se omezuje prezenční výuka. Bude povinná pouze pro žáky 1. a 2. ročníků. Bude probíhat dle platného rozvrhu. Při hudební výchově je zakázán zpěv a tělesná výchova bude probíhat formou procházek venku. Sportovní činnost je též zakázána. Pro žáky ostatních ročníků bude povinná distanční výuka. Její rozvrh bude stejný jako obvykle při distanční výuce. Žáci budou mít povinnost se zúčastňovat jednak videokonferecí a jednak reagovat dle rozvrhu na úkoly zadávané učiteli.
Pro žáky 1. a 2. ročníků bude otevřena školní družina s obvyklým ranním i odpoledním provozem.

Při pobytu ve škole a školní družině je nutné dodržovat tyto podmínky:

 • pro všechny žáky a zaměstnance školy je stanovena povinnost nosit roušky (je vhodné jich mít s sebou více na výměnu)
 • je nutné dodržovat základní hygienické zásady (mytí rukou, rozestupy, větrání…)
 • výuka a činnost ve školní družině probíhá v homogenních skupinách (kolektivy různých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají)
 • vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech

Dále jsou ve škole umožněny prezenční individuální konzultace pro všechny žáky (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník, popř. zákonný zástupce). Konzultace bude prováděna pouze na vyzvání a po domluvě s pedagogem s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

Provoz školní jídelny

Stravování pro žáky 1. a 2. ročníku je bez omezení. Ostatní žáci si mohou ve školní jídelně odebrat dotovaný oběd pouze v jednorázovém obalu v době od 12:45 h do 13:00 h.

Při návštěvě školní jídelny je nezbytné dodržet následující podmínky:

 • mít nasazenou roušku mimo dobu konzumování stravy
 • udržovat maximální možný rozestup mezi žáky
 • stoly obsazovat maximálně dvěma žáky nebo dle pokynů pedagogů

Obědy budou všem žákům (evidovaným strávníkům) 1. a 2. ročníků automaticky od 4. 1. 2021 přihlášeny. Ostatním žákům budou naopak obědy automaticky odhlášeny. Pro jejich odběr je nutné školní jídelnu kontaktovat a oběd přihlásit.


Distanční výuka
Distanční výuka je povinná.
Neúčast na distanční výuce musí být řádně omluvena.
Distanční výuka bude probíhat dle upraveného rozvrhu na online škole.
K distanční výuce se užívá Microsoft Teams a HUB.
Žáci i jejich zákonní zástupci budou sledovat rozvrh na online škole, kde budou u předmětu uvedené informace, jak hodina bude probíhat a kde žáci najdou zadání k domácímu úkolu, či k samostatné práci.
Práce během distanční výuky budou klasifikovány dle pokynů vyučujícího.

_______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

 

Od 7. 12. 2020 je školní družina opět v provozu pro celý 1. stupeň dle režimu, který platil od 1. 9. 2020.
Dne 26. 11. 2020 proběhla v naší škole v režii hasičů JE Temelín desinfekce všech prostor v hlavní budově. 

https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/JE-Temelin-Temelinsti-hasici-v-ramci-cviceni-dezinfikovali-skoly-645325

 Informace ke změně organizace výuky na ZŠ od 30. 11. 2020

 1. stupeň Prezenční výuka pro všechny třídy 1. stupně, hudební výchova bez zpěvu, Tv bez cvičení (možný pobyt venku), roušky ve třídách i ve společných prostorách.

ŠD v provozu od 6:30 do 16:00, 1. oddělení: 1. třída, 2. oddělení: 2. třída, 3. oddělení 3. třída. Školní družina z organizačních a personálních důvodů jen pro žáky 1. – 3. třídy. 

 1. stupeňZ rozhodnutí vlády se od pondělí 30. 11. 2020 mění organizace výuky pro 2. stupeň ZŠ.
 1. třída se bude vzdělávat prezenčně nepřetržitě.

Vláda zavádí rotační (střídavou) výuku pro 6., 7. a 8. ročník.  Na základě tohoto nařízení jsem rozhodla, že v týdnu od 30. 11. do 4. 12. 2020 se bude prezenčně vzdělávat (osobně ve škole) 8. třída dle rozvrhu na online škole, 6. a 7. třída se budou v týdnu od 30. 11. do 4. 12. 2020 vzdělávat distančně (bez osobní přítomnosti ve škole) dle upraveného rozvrhu. Distanční vzdělávání je povinné, neúčast se bude zapisovat jako absence, která musí být zákonným zástupcem řádně omluvena. Žáci při distančním vzdělávání mají nárok na dotovaný oběd.  Oběd bude vydáván v jednorázovém obalu od 13:00 do 13:15 hodin u vedlejšího vchodu do školy.

V týdnu od 7. 12. do 11. 12. se prezenčně budou vzdělávat žáci 6. a 7. třídy, 8. třída přechází na distanční výuku.
Od 14. 12. do 18. 12. prezenčně 8. třída, distančně 6. a 7. třída.
Od 21. 12. do 22. 12. prezenčně 6. a 7. třída, distančně 8. třída.
Ve škole budou platit mimořádná hygienická opatření: organizace výuky tak, aby se žáci z různých tříd minimálně potkávali, dezinfekce v průběhu celého vyučovacího dne, časté větrání, nošení roušek, časté mytí rukou.
Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) je možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky.
Při pobytu venku se všichni musíme řídit platným vládním nařízením.

                                                       Mgr. Blanka Vlasáková, ředitelka školy

 
 
 

Aktuality ze ZŠ

Žádné články nejsou k dispozici.

Aktuality z MŠ

10. května 2021

 

              

logo-ddb.png   logo-cez-nadace.png

15. 6. Vít

Zítra: Zbyněk

Aktuality MŠ

Návštěvnost stránek

161067
# owl v2